AnaSayfa Blog Tedaviler Sağlık Hukuku İletişim

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Dr. Dt. Elif ÖZEN SANDIKÇI Kişisel Verilerin Korunma Kanunu

Verilerin Korunması

İçin Aydınlatma Metni

 

Diş Hekimi Elif ÖZEN SANDIKÇI olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

    Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Karadeniz Mah. Mescizade Sok. Mühendisler Apt. No:34/5, 55060, İkadım-Samsun adresinde mukim Diş Hekimi Elif ÖZEN SANDIKÇI tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

    Kliniğimizde işlem gördükten sonra işlenecek olan kişisel verileriniz bir faaliyet bütünü içerisinde değerlendirilmekte olup tarafınıza tek bir aydınlatma metni aracılığı ile aydınlatma yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir:

 

  1. Kimlik (Ad-Soyad- T.C. Kimlik Numarası) (Klinik tarafından sunulan muayene ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için.)

 

  1. Aile Bireyleri Yakın Bilgisi (Veli Ad-Soyad Bilgisi) (Klinik tarafından sunulan muayene ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, muayene ve tedavi ücreti ödemelerinin takibi için.)

 

  1. İletişim (Adres, Telefon Numarası) (Klinik tarafından sunulan muayene ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi, muayene ve tedavi ücreti ödemelerinin takibi için.)

 

  1. Sağlık Verileri (Röntgen, Teşhis-Tanı-Tedavi, Randevu tarihi ve saatiniz, HES Kodu) (Klinik tarafından sunulan muayene ve tedavi süreçlerinin yürütülmesi için.)

 

  1. Ödeme ve Finansal Bilgileriniz (Veli olarak Banka hesap ve kart bilgileriniz, fatura bilgileriniz) (Muayene ve tedavi ücreti ödemelerinin takibi için.)

 

 

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

    Kişisel verilerin aktarılması başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası ile işlendiği hallerde açık rızayla, açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir.

    Veri aktarımı var mı?

 

4. Kişisel Verileri İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

    Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz kliniğimizde yapılan işlem öncesi ve sonrasında toplanmakta ve işlenmektedir. Bu süreçte toplanan ve işlenen kişisel verileriniz elektronik (telefon, bilgisayar vb.) yollarla işlenmektedir.

 

     Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizden;

      1,2,3,5 numaralı maddelerinde yer alanlar KVKK madde 5/2-c gereği Sözleşmenin Kurulması ve İfası İle İlgili Olması, 5/2- ç gereği Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi hukuki sebepleriyle,

       4 numaralı maddesinde yer alan KVKK madde 6/3 gereği tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebepleriyle işlenmektedir.

   

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

    Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

    Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

    · Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

    · Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

    ·Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

    · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

    · Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    · 6698 sayılı KVK K.nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

    · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

    ·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

    6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı şirketimiz tarafından duyurulacaktır. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVK K.nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Karadeniz Mah. Mescizade Sok. Mühendisler Apt. No:34/5, 55060, İkadım-Samsun adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

 

 

İlgili kişiyi temsilen Veli/Vasi ……………………….olarak aydınlatıldım.